Control Express Finland Oy:n yleiset toimitusehdot

1 § Soveltamisala

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Control Express Finland Oy:n ja asiakkaan väliseen laitteiden ja komponenttien kauppaan. Osapuolten välisiin kauppasopimuksiin, tarjouksiin ja tilausvahvistuksiin (”sopimus”) ei voida liittää tai soveltaa muita yleisiä ehtoja. Kaikki sopimusta koskevat muutokset tulee tehdä kirjallisesti ja kummankin sopijapuolen tulee ne allekirjoittaa.

2 § Sopimuksen syntyminen

Sopimuksen syntymiseen sovelletaan Suomen lakeja sillä poikkeuksella, että myyjän kirjallinen tarjous on voimassa 30 päivää sen päiväyksestä, ellei tarjouksen yhteydessä muuta ilmoiteta.

3 § Toimitusehto

Toimitusehto on vapaasti myyjän varastossa Savonlinnassa (Ex Works Savonlinna, Incoterms 2020).

4 § Kauppahinta ja maksuehdot

Elleivät osapuolet ole kirjallisesti muuta sopineet, niin tuotteen hinta määräytyy myyjän kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Hinnastossa ja tarjouksissa mainitut hinnat tarkoittavat pakkaamatonta tavaraa. Pakkaus- ja käsittelykulut myyjä veloittaa erikseen. Myyjällä on oikeus veloittaa pientoimituksista erillinen hinnastossa mainittu pientoimituslisä.

Maksuehto on 14 pv netto laskun päiväyksestä, ellei erikseen ole muuta sovittu. Jos on painavia syitä olettaa, että ostaja ei kykene maksamaan laskua sen erääntyessä, myyjä saa kirjallisella ilmoituksella, esimerkiksi sähköpostitse, eräännyttää laskun välittömästi.

Tavara laskutetaan, kun se on toimitusehdon mukaan ostajan käytettävissä lähetyspaikkakunnalla tai välittömästi toimituksen tapahduttua.

Mikäli viranomaisten määräämissä maksuissa tapahtuu muutoksia ennen toimituspäivää, myyjällä on oikeus muuttaa tavaran hintaa samassa suhteessa kuin kyseiset muuttuneet hinnat tai maksut ovat tavaran hintaan vaikuttaneet.

Mikäli erääntyneitä laskuja on maksamatta ja myyjä toteaa saatavansa vaarantuneen, myyjällä on oikeus katsoa kaikki ostajalta olevat saatavansa erääntyneiksi riippumatta siitä, mitä erääntymisistä on muutoin sovittu.

Ellei ostaja kykene suorittamaan rahalla kaikkia tähän sopimukseen perustuvia myyjän saatavia, voidaan maksuvälineenä käyttää myyjän hyväksymää tavaraa. Tavaralla tarkoitetaan tässä myös ostajan myyjälle siirtämiä omia saataviaan.

Ostaja on velvollinen suorittamaan 10 % viivästyskorkoa viivästyneelle suoritukselle eräpäivästä lukien. Myyjällä on oikeus periä viivästyskoron lisäksi kohtuulliset perintäkulut.

5 §  Reklamaatiot

Asiakkaan on tarkastettava tuote viipymättä toimituksen jälkeen. Virheistä ja viivästyksistä on ilmoitettava kirjallisesti viimeistään kahdeksan (8) päivän kuluessa toimituksesta tai mikäli virhe ei ollut tuolloin havaittavissa, kahdeksan (8) päivän kuluessa siitä, kun virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita.

6 § Omistuksen siirtyminen

Myyjä pidättää tuotteiden omistusoikeuden kunnes kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan. Myyjällä on oikeus erikseen kirjallisesti kieltää jälleenmyyntiin tarkoitettujen tavaroiden myynti kolmannelle osapuolelle.

7 § Toimitusaika

Myyjä toimittaa tavaran sovittuna aikana. Ellei toimitusajasta ole sovittu, myyjä toimittaa tilatut tuotteet viipymättä kun toimitettavaa tavaraa on saatavissa/varastossa. Väljästi sovituissa toimitusehdoissa on kolmanneksen alitus- tai ylitysaika. Sen jälkeen kun toimitusajasta on kulunut 2/3, kumpikin osapuoli on oikeutettu kirjallisesti vaatimaan toista osapuolta sopimaan tietystä tarkasta toimitusajankohdasta.

Myyjä on velvollinen ilmoittamaan ostajalle viivästyksestä heti saatuaan siitä tiedon ja ilmoittamaan samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän.

Myyjän viivästyessä sovitusta toimitusajasta yli seitsemän (7) päivää ostajasta johtumattomasta syystä ja ostajalle on myyjän viivästyksestä välitöntä vahinkoa ja hän on siitä reklamoinut asianmukaisesti, maksaa myyjä asiakkaalle viivästyssakkoa, joka on kultakin täydeltä viivästys viikolta laskettuna puoli prosenttia (0,5 %) sen toimituksen osan, joka on viivästynyt, arvonlisäverottomasta hinnasta. Myyjä suorittaa viivästyssakkoa kuitenkin enintään viideltä viikolta. Tämä viivästyssakko on kertakaikkinen korvaus viivästyksestä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.

Mikäli myyjällä on erääntyneitä saatavia ostajalta, myyjällä on oikeus asiasta huomautettuaan viivyttää sovittuja toimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti eikä ostajalla ole oikeutta esittää myyjälle mitään tästä viivytyksestä johtuvia vahingonkorvausvaatimuksia.

Tavara katsotaan toimitetuksi, kun se on toimitusehdon mukaisesti myyjän saatavilla. Mikäli tavara lähetetään myyjän toimesta ostajalle vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tuotteet on toimitettu tavarankuljettajalle. Ostajalla ei ole oikeutta kieltäytyä vastaanottamasta osatoimitusta, ellei asiasta ole kirjallisesti toisin sovittu.

8 § Valuuttaehto

Mikäli hinta perustuu ulkomaan valuuttaan ja kyseinen valuutta Suomen Pankin päätöksestä oleellisesti muuttuu siihen nähden mitä se oli hinnastoa tai tarjousta laskettaessa, on myyjällä oikeus muuttaa tuotteen euromääräistä hintaa samassa suhteessa kuin kyseisen valuutan kurssi on muuttunut.

9 § Takuu ja vastuu virheistä

Myyjä sitoutuu siihen, että tuotteet vastaavat toimitushetkellä Myyjän normaalissa liiketoiminnassa käyttämiä tuotekuvauksia. Myyjä sitoutuu antamaan toimittamilleen tavaroille yhden vuoden takuun materiaalin, suunnittelun ja valmistuksen osalta, ellei erikseen ole muuta sovittu. Takuuajan katsotaan alkavan tavaran toimituspäivästä.

Silloin, kun Myyjä toimii Ostajan alihankkijana, Myyjä vastaa hankkimansa materiaalin tai tekemänsä työn aiheuttamista virheistä. Myyjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat Ostajan ohjeiden mukaisesta tai toimittamasta materiaalista. Myyjä ei myöskään vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat Ostajan joko itse antamiin tai hyväksymiin ohjeisiin perustuvasta rakenneratkaisusta tai työmenetelmästä.

Takuuaikana myyjällä on oikeus valintansa mukaan korjata tuotteessa takuuaikana ilmenevät virheet tai korvata tuote uudella. Laitteen takuukorjaus suoritetaan myyjän tiloissa, ellei asiasta ole toisin kirjallisesti sovittu. Laitteen takuukorjaukseen toimittamisesta aiheutuvat kulut maksaa ostaja ja palautuskulut myyjä. Korvatulle tai korjatulle tuotteelle tai sen osalle takuu on voimassa alkuperäisen tuotteen tai osan takuun loppuun asti. Korvaamis- tai korjausvelvollisuus on kertakaikkinen seuraus tuotteen mahdollisesta virheestä.

Takuu ei käsitä vaurioita, joiden aiheuttajana on onnettomuus, salamanisku, tulva tai muu luonnontapahtuma, normaali kuluminen, sopimaton, varomaton, ohjeiden vastainen tai epänormaali käyttö, ylikuormitus, virheellinen hoito tai uudelleen rakentaminen, muutos tai asennustyöt, jotka eivät ole myyjän suorittamia, tai edellä mainittuihin asioihin rinnastettava ylivoimainen este. Syöpymiselle alttiiden laitteiden materiaalin valinta on ostajan vastuulla, ellei asiasta ole kirjallisesti toisin sovittu.

Takuuseen vetoaminen edellyttää, että ostaja on puolestaan oikein täyttänyt toimituksesta johtuvat ja sopimuksessa määritetyt velvollisuutensa.

10 § Vahingonkorvaus

Sen lisäksi mitä 7 §:ssä todetaan vahingonkorvauksesta viivästystilanteessa, myyjän vastuu tavaran virheestä on kaikissa tapauksissa enintään 100 % toimituksen arvonlisäverottomasta hinnasta. Myyjän vahingonkorvausvelvollisuus ei koske epäsuoria  tai välillisiä kuten tulojen tai myynnin menetystä, tuotannon keskeytymistä, liikearvon vähenemistä tai menetystä.

Myyjän vahingonkorvausvelvollisuus ei koske vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet ostajan myydessä tuotteen edelleen osatuotteena tai myyjästä riippumattomista syistä tapahtuneiden toimitusviiveiden aiheuttamista vahingoista.

Lukuun ottamatta tuotevastuulain mukaista vastuuta tuotteen aiheuttamista vahingoista, Myyjä ei vastaa mistään viallisen tuotteen kolmannelle aiheuttamista vahingoista.

11 § Tietojen varmistaminen

Huom! Huollon yhteydessä koneen tietojärjestelmä voidaan palauttaa alkuperäiseen tilaan. Control Express Finland Oy ei vastaa järjestelmässä olevien tietojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta huollon yhteydessä, eikä täten aiheutuneista vahingoista tai tietojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista.

Ennen koneen lähettämistä huoltoon asiakkaan tulee huolehtia itse järjestelmänsä varmuuskopioinnista ja varmuuskopioiden toiminnan tarkastamisesta. Asiakkaan asentamien ohjelmistojen ja tietojen palautus varmistusvälineeltä ei kuulu takuun piiriin.

12 § Palautukset

Palautuksia on kolmenlaisia: Kaupallisia, virhetoimituksiin liittyviä ja takuupalautuksia.

Kaikista palautuksista on sovittava myyjän kanssa etukäteen. Palautukseen tulee liittää virheselostus sekä palauttajan yhteystiedot.

Palautukset toimitetaan myyjän varastoon, osoitteeseen: Tekniikkatie 2, 57230 Savonlinna (tai posti: PL4, 57101 Savonlinna). Ostaja maksaa palautusrahdin. Ostaja voi vapaasti valita kuljetusvälineen kuitenkin siten, että tavara toimitetaan perille asti.

Suosittelemme toimittaneen kuljetusliikkeen käyttöä. Palautuneeksi tavaraksi lasketaan vain se, mikä on todistetusti vastaanotettu myyjän toimesta. Kiistanalaisessa tapauksessa lähettäjän vastuulla on esittää vastaanotosta näyttö, normaalisti kopio kuitatusta rahtikirjasta.

Kaupalliset palautukset

Tehty kauppa on sitova ja peruuttamaton eikä myyjällä ole velvollisuutta hyväksyä palautusta. Sopimuksen mukaisesti toimitetut tavarat otetaan takaisin ja hyvitetään ainoastaan sillä ehdolla, että myyjä on sitä ennen nimenomaisesti ja kirjallisesti hyväksynyt palautuksen. Tällöin tavara voidaan ottaa takaisin ja hyvittää vain mikäli se on alkuperäispakkauksessaan ja alkuperäisessä kunnossa.

Virhetoimitukset

Mikäli palautus johtuu myyjän virheestä myyjä maksaa palautusrahdin. Näihin palautuksiin käytetään ainoastaan tavaran toimittanutta kuljetusliikettä, kuljetustilaus tehdään myyjän toimesta.

Takuupalautukset

Takuupalautuksiin tulee aina liittää virheselitys.

13 § Salassapitovelvollisuus

Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa kaikki toiselta osapuolelta toimituksen yhteydessä ja siihen liittyen tietoonsa saamansa luottamukselliset tiedot ja liikesalaisuudet sekä käyttämään luottamuksellisia tietoja ja liikesalaisuuksia ainoastaan sitä tarkoitusta varten, jota ne on luovutettu.

14 § Immateriaalioikeudet

Mitkään myyjän tuotteisiin ja palveluihin liittyvät immateriaalioikeudet, kuten suunnitteludokumentaatiot, 3D-mallit, piirustukset, kehitetyt tuotantomenetelmät ja -työkalut, eivät siirry tämän sopimuksen perusteella ostajalle.

15 § Kilpailevat vakiosopimusehdot

Mikäli nämä vakioehdot ovat ristiriidassa ostajan vakioehtojen kanssa, niin sopimukseen sovelletaan näitä vakioehtoja.

16 § Force majeure

Myyjällä on oikeus saada pidennys sopimuksen edellyttämien velvollisuuksiensa täyttämisaikaan ja laajuuteen, jos velvollisuuden täyttämisen estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva ylivoimainen este, kuten laillinen tai laiton lakko, työsulku, tulipalo, luonnonmullistus tai viranomaismääräys, niin kauan ja siinä laajuudessa kuin tällainen ylivoimainen este edellyttää. Ylivoimaisesta esteestä ja sen arvioidusta kestosta on ilmoitettava toiselle osapuolelle niin pian kuin mahdollista.

Myös myyjän alihankkijan ylivoimainen este, joka estää toimituksen täyttämisen, vapauttaa myyjän vastuusta esteen keston ajaksi.

17 § Erimielisyyksien ratkaiseminen ja sovellettava laki

Osapuolten väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakeja pois lukien yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista sekä lainvalintasäännöt.

Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli ratkaisua ei synny, riidat käsitellään Etelä-Savon käräjäoikeudessa Savonlinnssa. Myyjällä on kuitenkin halutessaan oikeus ajaa kannetta vaihtoehtoisesti ostajan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.